Dziekan i Rada Wydziału mają zaszczyt zaprosić
studentów i pracowników Wydziału Historyczno-Socjologicznego
na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2017/2018,
która odbędzie się 2 października 2017 r., o godz. 13.00
w auli wydziału (Pl. NZS 1, 15-420 Białystok).

 więcej...

Serdecznie zapraszamy na XIV FORUM ZAAWANSOWANYCH STUDIÓW NAD STANAMI ZJEDNOCZONYMI im. PROFESORA ANDRZEJA BARTNICKIEGO, które odbędzie się w dniach 23-25 czerwca 2017 r.

Tematem wiodącym tegorocznego spotkania w części referatowej będzie: "WAR IN AMERICAN HISTORY, CULTURE AND MEMORY"

Miejsce obrad - Plac NZS 1, sala 108 A (I piętro)

Więcej informacji na stronie: http://forum.amerykanistyczne.uwb.edu.pl

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku  w roku jubileuszu 490. rocznicy urodzin autora Dworzanina polskiego pragną zainaugurować cykliczne wydarzenie:

Konkurs im. Łukasza Górnickiego na najlepszą pracę magisterską o charakterze humanistyczno-społecznym.


Konkurs odbywa się pod hasłem: Naukowa panorama Podlasia
Do wzięcia udziału zapraszamy wszystkich studentów Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB, których praca magisterska obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętym regionem Podlasia. Głównym celem konkursu jest wyłonienie trzech najlepszych prac magisterskich związanych z dziejami i kulturą Podlasia, Białegostoku, Białostocczyzny, czy mówiąc szerzej: historycznymi terenami pogranicza Korony Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Nagrodą główną będzie publikacja finałowych prac w postaci książki. Przewidujemy też nagrody rzeczowe. Do konkursu można zgłaszać prace, których obrona nastąpiła nie wcześniej niż w 2013 roku.
Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 31 października 2017 roku. Wyniki ogłoszone zostaną w połowie grudnia 2017 roku. Publikacja monografii nastąpi w 2018 roku.

Szczegółowy regulamin konkursu,

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm. w Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365), podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 26 czerwca 2017 r. Wydziałowi Historyczno-Socjologicznemu Uniwersytetu w Białymstoku uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

9 czerwca 2017 roku w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie odbędzie się posiedzenie eksperckiego Zespołu ds. Państwa i Rynku. Spotkaniu będzie przewodniczył prof. Piotr Nowak. Tematem obrad będzie "Prawa autorskie a «swobodny dostęp» do kultury".

W skład Zespołu ds. Państwa i Rynku wchodzą: dr Adam Czarnota (University of New South Wales), dr Ivan Dimitrijevic (UW), dr Bartosz Kuźniarz (UwB), prof. Sławomir Magala (UJ, ALK, Rotterdam School of Management), prof. Zbigniew Osiński (UMCS), Jan Rokita (Akademia Ignatianum w Krakowie), prof. Zbigniew Stawrowski (UKSW).

Podkategorie