Tematy badań statutowych prowadzonych na Wydziale Historyczno-Socjologicznym

numertematkierownik
BST-200     Struktury społeczne, środowisko kulturowe, instytucje publiczne w Polsce i Europie do końca  XVIII wieku dr hab. Jerzy Urwanowicz, prof. UwB
BST-202     Historia społeczno-polityczna USA prof. dr hab. Halina Parafianowicz  
BST-203     Transformacja społeczno-ekonomiczna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej  (XIX-XX wiek) dr hab. Jan Snopko, prof. UwB
BST-204     Służba domowa i praca najemna na ziemiach polskich w perspektywie historycznej prof. dr hab. Cezary Kuklo 
BST-205    Religia i społeczeństwo w starożytności grecko-rzymskiej i w średniowieczu dr hab. Zbigniew Dalewski, prof. UwB
BST-206     Konflikty wojenne i bezpieczeństwo międzynarodowe w XX-XXI wieku dr hab. Adam Cz. Dobroński, prof. UwB  
BST-207     Transformacje społeczno-ekonomiczna na kontynencie europejskim w XIV?XVIII wieku prof.  dr hab. Jan Tęgowski
BST-208      Dzieje ziem dawnego Księstwa Litewskiego i Podlasia w XIV?XX wieku dr hab. Józef Maroszek
BST-209       Międzynarodowe stosunki społeczno-polityczne w XX?XXI wieku dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB 
BST-210     Polityka zagraniczna krajów postsowieckich  prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz 
BST-211 Nowe metody statystycznej analizy danych socjologicznych dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB
BST-213 Sztuczna inteligencja ? problemy reprezentacji i eksploracji wiedzy     prof. dr hab. Kazimierz Trzęsicki
BST-227 Procesy kulturowe w warunkach społeczeństwa informacyjnego dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. UwB
BST-241 Miejsca pamięci w regionach socjologicznie i historycznie zróżnicowanych dr hab. Wioletta M. Kowalska, prof. UwB
BST-243 Procesy tworzenia się społeczeństwa wielokulturowego w wymiarze globalnym i lokalnym prof. dr hab. Andrzej Sadowski
BST-245 Wielokulturowość w społeczeństwie ponowoczesnym dr hab. Walter Żelazny
BST-246 Aspekty społeczno-religijne zjawisk mirakularnych w PRL  dr hab. Kazimierz Kondrat prof. UwB
BST-247 Kształtowanie się stosunków pracy w Polsce i integracja ekonomicznych interesów grupowych dr Wojciech Nagel 
BST-252   Oblicze społeczno-polityczne regionów Polski i Europy dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB
BST-254 Lokalne wymiary kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego dr hab. Grzegorz Nowacki
BST-255 Miejsca pamięci w regionach socjologicznie i historycznie zróżnicowanych dr hab. Edmund Dmitrów, prof. UwB
BST-273 Przemiany struktur społecznych i kulturowych we współczesnej Polsce prof. dr hab. Piotr Gliński
BST-274     Kościół wschodni w dziejach narodów Europy Środkowo-Wschodniej prof. dr hab. Antoni Mironowicz