grantyWYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY

INSTYTUT HISTORII I NAUK POLITYCZNYCH
 1. dr Nina Zielińska, Życie społeczno-polityczne emigracji rosyjskiej w Polsce w okresie międzywojennym. (własny)
 2. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB, Elity Narodowej Demokracji w województwie białostockim (1919-1939). (własny)
 3. dr hab. Wojciech Łukowski, prof. UwB, Podział społeczny i polityczny w Polsce. Analiza etnosondażowa. (własny)
 4. dr hab. Jerzy Urwanowicz, prof. UwB, Stanisław Żółkiewski. Studium regalizmu. (własny)
 5. dr Urszula Anna Pawluczuk, Osiemnastowieczne Wilno - miasto wielu religii i narodów. (własny)
 6. dr Piotr Guzowski, Studia demograficzne nad rodziną szlachecką w późnośredniowiecznej Polsce na tle europejskim, (własny),
 7. dr Stanisław Czerep, Generałowie i admirałowie polskiego pochodzenia w armii rosyjskiej 1914-1917, (własny),
 8. prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz, Kierunki polityki zagranicznej Litwy, Białorusi i Ukrainy 1990-2009, (własny),
 9. dr hab. Ewa Dubas-Urwanowicz, prof. UwB, ?Mężowie stanu, awanturnicy czy zdrajcy? Dzieje rodu Zborowskich w XVI wieku" (własny)
 10. prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel, ?Piotr Vidoni ? nuncjusz w rzeczypospolitej 1652-1660" (promotorski)
 11. prof. dr hab. Antoni Mironowicz, Rękopisy supraskie w zbiorach krajowych i obcych. (NPRH)
 12. dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB, Dokumenty do dziejów Kresów Północno-Wschodniej II Rzeczypospolitej ? kontynuacja edycji źródeł. (NPRH)
INSTYTUT SOCJOLOGII
 1. prof. dr hab. Piotr Gliński, Sztuka społeczna w Polsce. Badanie jakościowe. (promotorski)
 2. dr hab. Edmund Dymitrów, prof. UwB, Procesy funkcjonowania pamięci zbiorowej w regionach kulturowo zróżnicowanych na przykładzie Białostocczyzny i Lubelszczyzny, (własny)
 3. dr Małgorzata I. Karczewska , Miejsca pamięci poległych 1914 - 1918 na terenie Polski północno-wschodniej. (NPRH)