numerdataw sprawie
178 13.10.2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie socjologii mgr Karolinie Radłowskiej
179 10.11.2016 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Jerzemu Maksymiukowi
180 10.11.2016 w sprawie wskazania kandydatów na promotora i recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Jerzemu Maksymiukowi
181 08.12.2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie socjologii mgr. Łukaszowi Kiszkielowi
182 08.12.2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Laskowskiego
183 08.12.2016 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Ewy Dąbrowskiej-Prokopowskiej
184 08.12.2016 w sprawie zamknięcia przewodów doktorskich: mgr. Jakubowi J. Macewiczowi, mgr. Konradowi Górnickiemu, mgr. Radosławowi Oryszczyszynowi
185 08.12.2016 w sprawie zmian kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studia wschodnie od r.a. 2017/2018
186 08.12.2016 w sprawie korekty nazw przedmiotów w programie i planie studiów na kierunku studia wschodnie od r.a. 2017/2018
187 08.12.2016 w sprawie korekty w modelu nadobowiązkowym planu studiów na kierunku filozofia i etyka od r.a. 2016/2017
188 15.12.2016 w sprawie nadania dr. Mariuszowi Robertowi Drozdowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
189 15.12.2016 w sprawie nadania dr. Marzenie Liedke stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dziedzinie historia