numerdataw sprawie
248 18.01.2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Martyny F. Zaniewskiej
249 18.01.2018 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akad. 2018/2019
250 18.01.2018 w sprawie zmiany nazwy studiów doktoranckich w zakresie historii i socjologii na studia doktoranckie humanistyczno-społeczne w zakresie historii, filozofii i socjologii od roku akad. 2018/2019
251 18.01.2018 w sprawie zmiany w programie i planie stacjonarnych studiów doktoranckich humanistyczno-społecznych w zakresie historii, filozofii i socjologii od roku akad. 2018/2019
252 18.01.2018 w sprawie zasad i trybu rekrutacji wraz z limitem przyjęć na studia III stopnia - doktoranckie humanistyczno-społeczne w zakresie historii, filozofii i socjologii w roku akad. 2018/2019
252 18.01.2018 w sprawie zasad i trybu rekrutacji wraz z limitem przyjęć na studia III stopnia - doktoranckie humanistyczno-społeczne w zakresie historii, filozofii i socjologii w roku akad. 2018/2019 c.d.
253 18.01.2018 w sprawie zawieszenia rekrutacji na kierunkach studiów religioznawstwo od roku akad. 2018/2019
254 18.01.2018 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie
255 18.01.2018 w sprawie kalkulacji kosztów studiów stacjonarnych prowadzonych na Wydziale w języku polskim dla cudzoziemców na rok akad. 2018/2019
256 18.01.2018 w sprawie podpisania umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym Imienia Łesi Ukrainki
257 15.02.2018 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr hab. Wojciechowi Śleszyńskiemu, prof. UwB
258 15.02.2018 w sprawie uruchomienia na studiach pierwszego stopnia na kierunku historia specjalności Historia wojskowości i służb mundurowych od roku akad. 2018/2019
259 15.02.2018 w sprawie wysokości opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku od roku akad. 2018/2019
260 15.02.2018 w sprawie kalkulacji kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych na prowadzonych przez Wydział kierunkach studiów, poziomów, lat kształcenia odpowiednio dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie od roku akad. 2018/2019 oraz kalkulacji kosztów zajęć nieobjętych planem studiów
261 15.02.2018 w sprawie kalkulacji wysokości opłat za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się roku akad. 2018/2019 na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, na kierunkach: historia, socjologia, stosunki międzynarodowe, filozofia i etyka, kognitywistyka i komunikacja
262 15.02.2018 w sprawie przyjmowania na kierunku historia laureatów szczebla okręgowego Olimpiady Historycznej oraz na kierunku filozofia i etyka lauretatów szczebla okręgowego Olimpiady Filozoficznej od roku akademickiego 2018/2019
263 15.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów finansowych związanych z przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego dr Okasny Voytyuk przez Wydział Politologii UMCS w Lublinie
269 17.05.2018 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr hab. Małgorzacie Dajnowicz, prof. UwB
270 17.05.2018 w sprawie zasad przyjmowania na studia od roku akademickiego 2018/2019 laureatów i finalistów Olimpiady Historii Polski na Ukrainie
271 17.05.2018 w sprawie zmiany w regualminie podziału dotacji MNiSW na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nim związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku
272 07.06.2018 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk huamanistycznych dr hab. Małgorzacie Dajnowicz, prof. UwB
273 07.06.2018 w sprawie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie socjologii mgr Martynie Faustynie Zaniewskiej
274 07.06.2018 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Maryny Faustyny Zaniewskiej
275 28.06.2018 w sprawie zmian w planie i programie studiów pierwszego stopnia na kierunku kognitywistyka i komunikacja od roku akad. 2018/2019
276 28.06.2018 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr hab. Wojciechowi Śleszyńskiemu, prof. UwB
277 28.06.2018 w sprawie nadania dr Krzysztofowi Borodzie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
278 28.06.2018 w sprawie podziału środków finansowych przyznanych w ramach dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjalu badawczego w 2018 roku
279 20.09.2018 w sprawie likwidacji Zakładu Współczesnego Społeczeństwa Polskiego w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku
280 20.09.2018 w sprawie przekształcenia Pracowni Socjologii Wiedzy i Edukacji w Zakład Socjologii Wiedzy i Edukacji w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku
281 20.09.2018 w sprawie zmian w programie kształcenia na kierunku historia w module nadobowiązkowym od roku akad. 2018/2019
282 20.09.2018 w sprawie zmian w programie kształcenia na kierunkach filozofia i etyka, filozofia w module nadobowiązkowym od roku akad. 2018/2019
283 18.10.2018 w sprawie likwidacji Zakładu Historii Regionalnej w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku
284 18.10.2018 w sprawie przekształcenia Zakładu Historii XIX wieku i Zakładu Ruchów Społecznych i Politycznych w Zakład Historii XIX wieku i Ruchów Społeczno-Politycznych w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku
285 18.10.2018 w sprawie podpisania umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Samarską Filią Moskiewskiego Miejskiego Uniwersytetu Pedagogicznego
286 15.11.2018 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów finansowych związanych z przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego dr Mai M. Biernackiej przez jednostę inną niż zatrudniająca kandydata
287 06.12.2018 w sprawie zamknięcia rekrutacji na kierunek studiów religioznawstwo od roku akad. 2019/2020